Download in PDF

Artikel 1 – algemene bepalingen en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Wubben Noord B.V. opdracht geeft tot tankreiniging, tanksanering, emballageverwerking of andere dienstverlening of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich er nimmer op kunnen beroepen dat hij namens een derde handelde, tenzij Wubben Noord B.V. de opdracht onder deze conditie schriftelijk heeft aanvaard.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder object verstaan iedere (tank-)container, tank(-wagen), Intermediate Bulk Container (IBC), Mini Tank Container (MTC) en ieder ander materieel dat door de opdrachtgever ter reiniging of bewerking wordt aangeboden, mobiel of met de grond verbonden.
 3. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verhoudingen tussen Wubben Noord B.V. en opdrachtgever. Door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – offertes en totstandkoming overeenkomsten

 1. Telefonische offertes, aanbiedingen en soortgelijke uitingen door Wubben Noord B.V. zijn vrijblijvend. Na instemming door opdrachtgever komt de overeenkomst tot stand door een opdrachtbevestiging die door opdrachtgever wordt getekend en geretourneerd.
 2. Schriftelijke offertes zijn na aanvaarding bindend voor beide partijen.

Artikel 3 – wijze van uitvoering opdracht

 1. Wubben Noord B.V. zal de haar gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met inachtneming van de toepasselijke Beoordelingsrichtlijn van het KIWA.
 2. Opdrachtgever dient Wubben Noord B.V. de macht te verschaffen over alle gegevens en zaken die Wubben Noord B.V. nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht of die anderszins van belang zijn voor Wubben Noord B.V. Opdrachtgever is ten minste verplicht aan Wubben Noord B.V. schriftelijk te informeren over de inhoud van het te reinigen object.
 3. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en meldingen bij het bevoegd gezag zijn gedaan en dat aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan, met name die in de toepasselijke KIWA beoordelingsrichtlijn (BRL).
 4. Wubben Noord B.V. bepaalt zelf de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd maar zal aanwijzingen in de opdracht in acht nemen en daarnaar handelen, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 5. Opdrachtgever staat in voor de geschiktheid van zaken en gegevens die van hem afkomstig zijn en die bij het uitvoeren van de opdracht worden gebruikt. Wubben Noord B.V. vertrouwt erop dat opdrachtgever zijn onderzoeksplicht en mededelingsplicht ter zake in acht neemt. Wubben Noord B.V. heeft ter zake zelf geen onderzoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Opdrachtgever is gehouden Wubben Noord B.V. op bijzondere moeilijkheden of gezondheids- en veiligheidsrisico’s bij de uitvoering van de opdracht te wijzen.
 7. Wubben Noord B.V. zal desgevraagd opdrachtgever inlichten over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 8. Wubben Noord B.V. heeft het recht (onderdelen van) de opdracht uit te besteden of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden. Voorafgaande kennisgeving is hiervoor niet vereist.
 9. Wubben Noord B.V. heeft het recht werkzaamheden te verrichten die niet vallen onder de opdracht indien dat naar haar oordeel in het belang is van de opdrachtgever of dit de uitvoering van de opdracht ten goede komt. Wanneer dit meerwerk oplevert, is Wubben Noord B.V. gerechtigd hiervoor een redelijk loon te vragen.
 10. Overeengekomen termijnen hebben slechts indicatieve betekenis. Dit is slechts anders, wanneer Wubben Noord B.V. uitdrukkelijk verklaart dat het een uiterste termijn betreft. Wubben Noord B.V. is pas in verzuim nadat de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 11. Oplevering van de door opdrachtgever aan Wubben Noord B.V. ter bewerking gestelde objecten geschiedt ter plaatse waar Wubben Noord B.V. haar bedrijf uitoefent.
 12. Wubben Noord B.V. is niet gehouden afvalresten uit de door opdrachtgever aangeleverde objecten te bewaren. Zij is vrij daarover te beschikken. Dit is slechts anders wanneer dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Opslag van deze afvalresten en afvoerkosten komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 4 – overmacht

 1. Indien Wubben Noord B.V. haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, oorlog, oorlog elders, oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabrikaten of gegevens door derden, storingen in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in de onderneming van Wubben Noord B.V. als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat Wubben Noord B.V. redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien door van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van Wubben Noord B.V. door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat zij de opdracht (verder) uitvoert, heeft Wubben Noord B.V. het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en ook om deze terug te geven.
 3. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, noch ontstaat in voor Wubben Noord B.V. een verplichting tot vergoeding van enige schade wanneer zich een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet.

Artikel 5 – opzegging en annulering

 1. Wubben Noord B.V. behoudt zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen als opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, door hem surséance van betaling is aangevraagd, opeisbare schulden niet betaalt, zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verplaatst, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins beschikkingsonbevoegd wordt ten aanzien van zijn vermogen of een deel daarvan. Dit wordt slechts anders als naar het oordeel van Wubben Noord B.V. genoegzame zekerheid wordt verstrekt voor de voldoening van de schulden die de opdrachtgever heeft of krijgt bij resp. op Wubben Noord B.V.
 2. Opdrachtgever kan een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst annuleren voordat Wubben Noord B.V. uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst, mits hij de voor Wubben Noord B.V. ontstane schade vergoedt. Schade omvat, maar is niet beperkt tot, gederfde winst, kosten voor ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten.

Artikel 6 – aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, verband houdende met of veroorzaakt door niet, onjuist, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren van de opdracht, geldt dat de aansprakelijkheid van Wubben Noord B.V. beperkt is tot het overeengekomen loon.
 2. Wubben Noord B.V. heeft te allen tijde het recht om de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 3. Opdrachtgever verwerkt zijn recht om Wubben Noord B.V. aansprakelijk te stellen na één jaar na het ontstaan van die schade.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Wubben Noord B.V. voor alle aanspraken en vorderingen van derden verband houdend met de te bewerken objecten, ook die van overheidswege.
 5. Opdrachtgever draagt het risico van beschadiging of teloorgang van zaken of gegevens tijdens vervoer of verzending, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Wubben Noord B.V. of derden.
 6. Indien opdrachtgever de door Wubben Noord B.V. op te leveren zaken en of gegevens niet binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

Artikel 7 – prijzen en kosten

 1. Wanneer geen prijs is overeengekomen, berekent Wubben Noord B.V. haar loon en kosten overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Wubben Noord B.V.
 2. Als de opdracht wordt uitgebreid of gewijzigd, komt Wubben Noord BV extra loon toe.
 3. Kosten door vertraagde uitvoering buiten schuld van Wubben Noord B.V. zijn voor rekening van opdrachtgever.
 4. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld op de factuur en komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Wubben Noord B.V. mag de na totstandkoming van de overeenkomst gewijzigde prijzen van materialen, lonen of welke prijsbepalende factoren ook, doorberekenen aan opdrachtgever.
 6. Wanneer Wubben Noord B.V. de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, behoudt Wubben Noord B.V. het recht op volledige betaling van de tot het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 8 – betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op rekening van Wubben Noord B.V., zonder dat de opdrachtgever een beroep op verrekening of opschorting toekomt.
 2. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn is opdrachtgever in verzuim en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd. In geval van verzuim zijn alle vorderingen van Wubben Noord B.V. op opdrachtgever direct opeisbaar. Een nadere sommatie of ingebrekestelling is in dat geval niet nodig.
 3. Indien de opdrachtgever nalaat binnen de betalingstermijn te betalen, mag Wubben Noord B.V. de uitvoering van iedere opdracht verleend door die opdrachtgever opschorten.
 4. Wubben Noord B.V. heeft het recht een aanbetaling te verlangen voordat zij uitvoering geeft aan de opdracht.
 5. Betalingen strekken vooreerst ter voldoening van verschuldigde (incasso)kosten, vervolgens van verschuldigde rente en ten slotte van openstaande facturen, te beginnen met die welke het langst uitstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 – retentierecht en pandrecht

 1. Wubben Noord B.V. heeft het recht om objecten, gegevens, gelden en zaken onder zich te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Wubben Noord B.V. heeft voldaan.
 2. Wubben Noord B.V. heeft een pandrecht op alle objecten, gegevens en andere zaken waarover opdrachtgever de macht heeft verschaft aan Wubben Noord B.V. Deze pandrechten strekken Wubben Noord B.V. tot zekerheid voor al wat aan haar verschuldigd is.

Artikel 9 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de verhoudingen tussen Wubben Noord B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Bevoegd is uitsluitend de Rechtbank Noord-Nederland.

Artikel 10 – overige bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op www.wubbennoord.nl.
 2. Een wijziging van deze algemene voorwaarden is mogelijk en heeft gevolgen voor reeds bestaande verhoudingen tussen Wubben Noord B.V. en opdrachtgever, in die zin dat de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn op die verhoudingen.